Osnov građe računara i programiranje

 

Pomoću kombinacijonih i sekvencijskih logičkih kola i sklopova moguće je vršiti logičke i aritmetičke operacije nad binarnim podacima, te ih pamtiti-pohranjivati u memoriju.

Za opis rada računara potrebno je definisati i dodatno opisati kontrolnu jedinicu (upravljački sklop), spregu kontrolne jedinice i artimetičko logićke jedinice, komunikacione putove-sabirnice, te način kako se zapisuju i izvršavaju instrukcije-program.

Osnov građe računara čine logički sklopovi povezani u cjelinu. Sljedeća slika prikazuje osnovne dijelove računara i njihovu povezanost:

Osnovni elementi računara

Osnovni elementi računara

Može se primjetiti da ovaj koncept u potpunosti odgovara fon Nojmanovom modelu.

Da bi se shvatilo kako računar radi potrebno se upoznati sa njegovom osnovnim elementima od ALU, preko upravljačke jedinice do memorijskih elementa, ali i kako ze zadaju instrukcije koje tačunar izvršava: kako se vrši programiranje. Programiranje mikroprocesora je zasnvano na razumjevanju kako rade njegove komponente.

Navešćemo i jedan od postulata računarststva:

Princip ekvivalencije hardvera i softvera: sve što se može uraditi pomoću softvera može se takođe uraditi i pomoću hardvera i sve što se može uraditi pomoću hardvera, može se uraditi i pomoću softvera.

Hardverske implementacije su uvijek brže od softverskih.

Izbor između hardverskog i softverskog rješenja zavisi od faktora kao što su cijena, brzina, pouzdanost i frekvencija očekivanih promjena.

 

Rješavanje problema START

copyright M2M
BL-2011/14