Arhitektura računara

Digitalne računske mašine

Fon Nojmanom model
Osnov građe računara
Upravljačka jedinica -CU
ALU+CU=CPU
2 Procesorki registri
  Registrske veze (internal BUS)
  Aktivnosti i funkcije CPU-a
  Princip rada CPU
Generator takta -pobuda CPU
Sistemska sabirnica (System BUS)
  Operacijski kod instrukcija
  Program i  asembliranje
  Niz instrukcija: program
  Faze - Mašinski ciklus

How the CPU Works

  Machine_Code_Instructions
Fetch_Decode_Execute_Cycle
Immediate Addressing
Absolute Addressing
  Skup instukcija
  Prevođenje programa
Adresiranje-Adresni režimi
Veličina riječi i adresni prostor
Pojam mikroprocesora
Arhitektura mikroprocesora
Mikroračunar
Memorijski elementi računara
Memorijska hijerarhija računara
Pristup memoriji
  Interna memorija (cashe)
  RAM
  RAM
  Magnetni mediji
  Optički mediji
  sekvencijalni (flash) mediji
UI jedinice