BCD kod

Kod težinskog - pozicionog koda svakoj binarnoj cifri se dodjeljuje težina t.

Zbir težina čija je vrijednost 1 ekvivalentna je decimalnom broju predstavljen četvorobitnom kombinacijom.

Ako su di (i = 0, . . .,3) cifarske vrijednosti a ti predstavljaju odgovarajuće težine, tada je decimalni ekvivalent 4-bitnog binarnog broja dat kao d3Xt3 + d2Xt2 + d1Xt1 + d0Xt0.

Za slučaj kada je t0 = 20 =1, t1 = 21 =2,  t0 = 22=4,  t3 = 23  =8 dobija se kod koji se naziva BCD (Binary-Coded-Decimal) kod.   BCD kod je najčešće korišćeni težinski kod.

U odnosu na standardnu binarnu prezentaciju kod BCD kodiranja svaku decimalnu cifru kodiramo binarno.

Decimalni broj BCD kod
0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
5 0101
6 0110
7 0111
8 1000
9 1001

Ostale kommbinacije (moguće u binarnom i heksa zapisu A-F) su neiskorišćene i predstavljaju nelegalna stanja.
Tako decimalni broj 14 kod standardne binarne prezentacije oblika je 1110 a odgovarajućem BCD kodu ima oblik:
bcd 14Obje cifre, 1 i 4, su kodirane binarno.

Proces sabiranja BCD brojeva je isti kao i kod binarnih brojeva sve dok je decimalna suma 9 ili manja.
bcd-sab1
Realizacija aritmetičkih operacija, kad se primjenjuje BCD kod, je složenija nego kad se radi sa brojevima koji su direktno binarno zapisani. Ilustrujmo to na dva primjera sabiranja:
sab2

  

Rješavanje problema START

copyright M2M
BL-2011/14