Za specifične namjene pojedinih aplikacija ili drugih potreba koriste se brojni drugi protokoli, koji se jednim imenom često nazivaju IP grupa protokola (IP Protocol suite) i označavaju kraticom TCP/IP, i to prema dva najvažnija protokola.

TCP
TCP (Transmission Control Protocol) je pouzdan (reliable) konekciono orijentisan protokol koji dozvoljava da se niz bajtova sa jednog računara isporuči bez greške bilo kom drugom računaru na Internetu.

Ovaj protokol se bavi stvarima kao što su:

  • Podjela podataka koji su mu prosleđeni iz sloja aplikacije na dijelove čija veličina odgovara sloju ispod tj internet sloju

  • Potvrđivanje prijema paketa

  • Postavljanje časovnika (time out) kako bi se osiguralo da drugi kraj potvrdi pakete koji su mu poslati

Prilikom korištenja TCP usluge entiteti prolaze kroz tri faze:
1. Uspostava veze - konekcija
2. Razmjena i provjera podataka
3. Prekid veze

TCP je vrlo kompleksan protokol. On definiše principe slanja i provjere paketa na prijemnoj i predajnoj strani.
 
Pozicija TCP u TCP/IP protokolu (zmeđu Internet i aplikacijskog nivoa) i ilustracija razmjene podataka kod TCP protokola