Protokoli

 

Šta je protokol
Mrežni protokol definiše zajednički skup pravila i signala prema kojima se ponašaju računari koji su umreženi. Mrežni protokoli su ujedno i najvažniji elementi jedne računarske mreže.
Protokol definiše format i redoslijed poruka koje se razmjenjuju između dva ili više komunicirajućih entiteta, kao i akcije koje se preduzimaju nakom slanja ili prijema poruke ili nekog drugog događaja.
Svakom aktivnošću na mreži kojom se podrazumjeva komunikacija dva ili više entiteta upravlja protokol.

Na primjer: protokoli u ruterima određuju putanju paketa od njegovog izvora do odredišta, protokol za kontrolu zagušenja saobraćaja u krajnjim sistemima kontroliše brzinu prenosa paketa između pošiljaoca i primaoca itd. Ovladavanje oblašću umrežavanja računara praktično bi se moglo poistovetiti sa razumjevanjem svih mrežnih protokola.

Evo spiska najpoznatijih protokola:
o Bluetooth
o Ethernet
o FDDI
o IEEE 1394 (FireWire, iLink)
o Frame relay
o IEEE 802.11
o IPX
o Point-to-Point
o TCP/IP
o TCP
o Token Ring
o UDP
Najpopularniji protokol za LAN mreže je Ethernet (koji ujedno definiše i ostale stvari kao što su signalizacija i formatiranje paketa), i skoro da ima prevlast u računarstvu.
Za globalnu WAN mrežu Internet se uglavnom koristi Internet protokol (TCP/IP).

Protokol može označavati i softver kojim se realizuje određeni skup pravila za komunikaciju. Razni oblici komunikacije između računara ili programa obično se ne mogu ostvariti jednim velikim protokolom. Umjesto toga, stvaraju se porodice protokola koji međusobno surađuju i organizovani u “slojeve” (nivoe -layers).