Cjelobrojni tip podataka kod Pascala

 

OPERACIJE I FUNKCIJE NAD CJELOBROJNIM PODACIMA KOD PASCALA

 Suporter

Cjelobrojni tip podataka kod Pascala obuhvata familiju tipova, ali osnovni je integer.

 U Pascalu se tip promenljive određuje zavisno od toga koji raspon promenljiva zauzima u modelu.

tip

opseg

 

integer

od -32 768     do 32 767

2B

shortint

od-128 do 127

1B

longint

od oko -2,14∙109  do 2,14∙109

4B

byte

od 0 do 255

1B

word

od 0 do 65535

2B

 

Operacije

Operacije koje možemo vršiti sa podacima celobrojnog tipa su:

 • sabiranje(+),

 • oduzimanje (-),

 • množenje (*),

 • deljenje (/),

 • celobrojno deljenje (div)

 • i ostatak pri deljenju (mod).

Rezultat djeljenja je uvek realan broj bez obzira što delimo cele brojeve, a ako želimo da deljenjem dobijemo ceo broj, koristićemo operator div.

Treba voditi računa da operator div samo odbacibrojeve iza decimalne tačke i na taj način formira ceo broj.

Tako dobijamo da je 9 div 10 = 0 iako bi matematičkim zaokruživanjem dobili 1.

Funkcije

Funkcije kojima raspolažemo kada obrađujemo podatke celobrojnog tipa su:

 • apsolutna vrednost (abs),

 • kvadrat broja (sqr),

 • neparnost (odd),

 • sledbenik (succ) i

 • prethodnik (pred).

 

 

copyright M2M
BL-2012 -2013