IF kod Excela  

na start

Uopšte:
Naredbu IF koristimo onda kada želimo izvršiti neki kod samo ako je vrijednost nekog izraza istinita.
Uslovna (selekciona) naredba se koristi za provjeru ispunjenosti uslova koji se u naredbi ispituje, pa na osnovu toga da li je uslov ispunjen ili ne izvršava jedan ili drugi niz instrukcija. Uslov koji se ispituje može da bude bilo upoređivanje numeričkih vrednosti i/ili logičkih vrednosti i izraza. Deo naredbe “else” je opcionalan pa se tako ova naredba može koristiti na dva načina.
ZNAČI: Ako je tačno uradi.
Ako nije tačno uradi nešto drugo.
IF znači: Ako je tačno (AKO JE ISPUNJEN USLOV) uradi nešto.
Ako nije tačno uradi nešto drugo.
Treba jasno specificirati šta je nešto, a šta drugo.
Ukoliko se ne specificira šta treba raditi kao rezultat pitanja dobijamo TRUE-1 ili FALSE-0

Kod Excela važe opšta pravila za izvršenje uslovne naredbe sa specifičnom sintaksom koju detaljno razmatramo.

Opis IF funkcije
Funkcija IF prikazuje jednu vrijednost ako se uslov koji navedete vrednuje kao TRUE –kao tačan, a kao drugu vrijednost ako se vrednuje kao FALSE-kao netačan.
Npr. formula
=IF(A1>10;"Više od 10";"10 ili manje")
prikazuje "Više od 10" ako je A1 veći od 10, a "10 ili manje" ako je A1 manji od 10 ili jednak 10.

Sintaksa
IF(logički_test; [vrijednost_ako_je_true]; [vrijednost_ako_je_false])
Sintaksa funkcije IF sadrži sljedeće argumente:

logički_test
Obavezno.
Bilo koja vrijednost ili izraz koji po izračunavanju može imati vrijednost TRUE ili FALSE.

Na primjer, A10=100 predstavlja logički izraz. Ako je vrijednost u ćeliji A10 jednaka 100, izraz ima vrijednost TRUE. U suprotnom, izraz ima vrijednost FALSE. Ovaj argument može da koristi bilo koji operator računanja poređenja.

vrijednost_ako_je_true
Neobavezno -opcionalno.
Vrijednost za koju želite da se vrati ako argument logički_test ima vrijednost TRUE. Na primjer, ako je vrijednost ovog argumenta tekstualna niska „U okviru budžeta“, a argument logički_test ima vrijednost TRUE, funkcija IF vraća tekst „U okviru budžeta“.

Ako je vrednost argumenta logički_test TRUE, a argument vrednost_ako_je_tačno se izostavi (to jest, iza argumenta logički_test stoji samo zarez), funkcija IF vraća vrednost 0 (nula). Da biste prikazali riječ TRUE, koristite logičku vrijednost TRUE za argument vrijednost_ako_je_tačno.

vrijednost_ako_je_false
Neobavezno.
Vrijednost za koju želite da se vrati ako argument logički_test ima vrijednost FALSE. Na primjer, ako je vrijednost ovog argumenta tekstualna niska „Premašen budžet“, a argument logički_test ima vrijednost FALSE, funkcija IF vraća tekst „Premašen budžet“.

Ako je vrijednost argumenta logički_test FALSE, a argument vrijednost_ako_je_netačno je izostavljen (to jest, iza argumenta vrijednost_ako_je_tačno nema zareza), funkcija IF vraća logičku vrednost FALSE. Ako je vrijednost argumenta logički_test FALSE, a vrijednost argumenta vrijednost_ako_je_netačno se izostavi (to jest, u funkciji IF nema zareza iza argumenta vrijednost_ako_je_tačno), funkcija IF vraća vrijednost 0 (nula).