Dijagram toka Primjer2

Nacrtajte dijagram toka za algoritam koji dva zadana broja ispisuje u padajućem poretku..

Rješenje: DT primjer2