Elementi algoritma

 

 Suporter

Rješenje bilo kog problema koji se može riješiti pomoću računara i predstaviti algoritmom može se izraziti kao zbir (superpozicija) sljedećih struktura: sekvence, selekcije i iteracije.

Sekvenca je uređen niz instrukcija gdje se po izvršenju i-te instrukcije, može preći na i+1 instrukciju, zatim na i+2 instrukciju i tako dalje.

Selekcija omogućava izbor jednog toka kojim će se nastaviti izvršavanje instrukcija. Izbor toka vrši se provjerom uslova koji je definisan kao logički izraz (predikat).

Iteracija omogućava ponavljanje operacija tijela operacije potreban broj puta. Broj ponavljanja se kontroliše uslovom u formi predikata. Razlikuju se sledeći tipovi iteracije:

  • iteracije sa izlaskom na vrhu

    • FOR početak TO kraj DO operacija (od početne vrednosti do krajnje vrednosti, radi operaciju)

    • WHILE uslov DO operacija (sve dok je uslov ispunjem, radi operaciju)

  • iteracije na izlasku na dnu

    • REPEAT operacija UNTIL uslov (ponavljaj operaciju sve dok se ne ispuni uslov)

dijagram

Na slici se vide standardni grafički elementi koji se najčešće koriste prilikom crtanja dijagrama toka za pisanja Algoritama.
Prvi element je linija toka, koja spaja grafičke elemente i završava se strelicom u onom smjeru u kome se proces (program) nastavlja.Određuje redosljed koraka u samom Algoritmu,ali i programu.
Ostali grafički elementi su razumljivi sami po sebi :
Elementi za početak i završetak su identični a označavaju početak i kraj programa.
Element ulaz predstavlja unos podataka bilo sa tastature ili HD-a,CD-a ili bilo kog drugog mjesta odakle se preuzimaju podaci
Element operacija-naredba predstavlja korak u okviru koga se izvršavaju pojedinačne radnje u okviru pseudo koda ili programa (sabiranje dva broja,dodela vrednosti promenljivoj itd).
Element uslov predstavlja korak za uslovno grananje programa, u okviru njega se postavljaju pitanja (Ako..onda If..then..else) i određuje se dalji tok programa na osnovu odgovora.Standardno je da potvrdan odgovor produžava program pravo nadole , a negativan lijevo ili desno.

Element izlaz -kraj predstavlja izlaz podataka, rezultata na razne uređaje , najčešće monitor , štampač ...

 

 

copyright M2M
BL-2011-2012