Šta je agent, a šta inteligentni agent?

agent Umjesto uobičajenog naziva inteligentni agent, ponekad se koristi i termin razumni agent.
Koriste se i nazivi: softverski agenti, vodiči , roboti znanja i softverski roboti.
Agent je bilo šta što se može posmatrati da na neki način opaža svoju okolinu pomoću senzora i što na osnovu toga deluje na svoju okolinu preko preko efektora – aktuatora
Ljudski – humani agent ima oči, uši, i druge organe kao senzore, i ruke, noge, usta i druge delove tela kao aktuatore.
Softverski agenti
su programi koji obavljaju neki posao za svojeg vlasnika. Agenti funkcioniraju bez direktne intervencije ljudi i imaju određenu kontrolu nad svojim akcijama i unutrašnjim stanjem.
Agent robot
može da ima kamere, IC uređaje, mikrofone kao senzore i razne motore kao aktuatore
Agent robot koristi A/D konvertore da radi sa digitalnim vrednostima i D/A konvertore da pretvori dobijene bitove preko motora u neku akciju
Ktrierijum uspješnosti djelovanja – ponašanja agenta se može nazvati performance measure ili mjera performansi.
Definicija idealnog razumnog agenta:
Za svaki mogući niz opaženih sekvenci, idealni inteligentni agent treba da uradi sve što god može da bi maksimizovao i optimizovao svoje mogućnosti tj svoj performance mesure na osnovu podataka iz opažene sekvence i na osnovu ugrađenog znanja kojim agent raspolaže.
“Idealni” inteligentni agent je nemoguć!
Zato se postavljaju neki manje strogi zahtjevi za razumno – racionalno ponašanje.

 

Rješavanje problema START

copyright M2M
BL-2011/14