1-AI-vještačka inteligencia-UVOD
Definicija pojma AI
Ciljevi i pravci razvoja AI
Klasifikacija AI prema problemu
Inteligentni agenti
Primjer trivijalnog agenta
Osnovne karakteristike AI agenta
Model i struktura AI agenta
Preslikavanje sekvenci
Jednostavan refleksivni agent
Refleksivni agenti zasnovani na modelu
Agent zasnovan na cilju
Agenti zasnovani na korisnosti
Učeći agenti

Metode rješavanja problema

Rudarenje-Data mining